Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 – Reptowo

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 – ŚwierznoPrzedszkola Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie i Świerznie (woj. zachodniopomorskie) to instytucje oświatowe, które oferują edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Celem naszych przedszkoli jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i stymulującego środowiska, w którym mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach, takich jak język, matematyka, muzyka, ekoedukacja, sztuka i kultura.

Przedszkola publiczne prowadzone są przez różne organizacje, w tym przez fundacje, mają zazwyczaj podobne cele i zadania. Organem prowadzącym przedszkola w Reptowie i Świerznie jest Fundacja SZCZECIŃSKA. Przedszkola Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA są finansowane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, co oznacza, że są one darmowe dla dzieci i rodziców.

Podobnie jak każde inne przedszkole publiczne, nasze placówki mają za zadanie zapewnienie dzieciom wczesnego wsparcia edukacyjnego i społecznego. Zapewnia dzieciom bezpieczne i stymulujące środowisko, w którym mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach, takich jak język, matematyka, nauki przyrodnicze i społeczne, gry zespołowe i zajęcia artystyczne. Ponadto nasze przedszkola są miejscem, w którym dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne, takie jak współpraca, empatia i szacunek dla innych.

Nasze przedszkola zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która jest odpowiedzialna za planowanie i realizację programu nauczania oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego środowiska. W ramach przedszkola dzieci mają również dostęp do wyżywienia, opieki medycznej w razie potrzeby oraz zajęć dodatkowych. Nasze placówki zajmują się edukacją i opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym, oferując im wsparcie w rozwoju intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

Fundacja SZCZECIŃSKA ma swoją specyficzną misję i wizję, którą realizuje także w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych. Skupienie się na rozwijaniu umiejętności artystycznych, sportowych i edukacji ekologicznej. Ponadto, przedszkola publiczne prowadzone przez organizacje pozarządowe, takie jak fundacje, mogą oferować dodatkowe wsparcie dla dzieci i ich rodzin, takie jak pomoc w zdobywaniu wsparcia finansowego czy organizowanie dodatkowych zajęć i wydarzeń.

Ważne jest, aby pamiętać, że Przedszkola Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA działają na zasadach przedszkola publicznego i podlegają takiemu samemu systemowi praw i regulacji, co inne przedszkola publiczne prowadzone przez JST.. Oznacza to, że są finansowane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego i są dostępne dla dzieci bez względu na status materialny rodziców. Przedszkola publiczne zawsze mają na celu zapewnienie dzieciom najlepszego wsparcia w rozwoju, a fundacja może mieć swoje dodatkowe, własne cele, misję i wartości, które realizuje w swojej pracy z dziećmi i ich rodzinami.Celem Fundacji SZCZECIŃSKA jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej;
– pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
– ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
Celem fundacji jest także:
– propagowanie i organizowanie ruchów pielgrzymkowych;
– szerzenie zasad wiary katolickiej;
– promowanie dążeń ekumenicznych;
– współpraca międzywyznaniowa;
– działanie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prowadzone działania 
Szerokie spektrum działania fundacji nie zamyka grup dla których działalność jest prowadzona. Przede wszystkim jednak docieramy do młodych ludzi, zwłaszcza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Działanie w kierunku promocji wolontariatu, organizacji czasu wolnego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, promocji turystyki i sportu, edukacji.